О друштву

Друштво математичара Републике Српске основано је 1994. године са сједиштем у Бањалуци. Од самог оснивања Друштво је имало проблема са функционисањем. Због тога је од 2007. године регистровано ново удружење са истим називом са сједиштем у Источном Сарајеву, које наставља традицију и рад старог удружења које је престало да постоји.

Друштво дјелује на територији Републике Српске.

Друштво подстиче и координише активност својих чланова на остваривању заједничких циљева и задатака, у складу са Уставом, Законом о удружењима и фондацијама Републике Српске и другим законским прописима.

У остваривању циљева и задатака Друштво нарочито:

• доприноси напретку математичких и рачунарских наука и њихових примјена и популаризацији ових наука;

• подстиче на научни и стручни рад своје чланове, помаже научна и стручна истраживања из области математике, рачунарства и њихових примјена;

• бави се питањима наставе математике и рачунарства у основним школама, у средњим школама, на вишим школама и на факултетима и доприноси унапређењу те наставе;

• бави се питањима откривањима, његовања и развијања надарених младих математичара и информатичара;

• бави се питањима статуса и заштите математике и математичара.

Своје циљеве Друштво постиже:

 периодичним скуповима и састанцима на којима се приказују научни, стручни и педагошки радови и реферати о разним проблемима математичких и рачунарских наука и њихових примјена;

 издавањем и штампањем за своје чланове часописа и других публикација у области математичких и рачунарских наука, организовањем пропагандне, информативне, радио дифузне и друге дјелатности од значаја за рад Друштва;

 организовањем разних видова ваннаставних активности за младе математичаре и информатичаре (такмичења, љетних и зимских школа, циклуса предавања и сл.);

 сарађивањем са научним и образовним институцијама за математику и рачунарство, одговарајућим просвјетно-педагошким институцијама и другим радним и друштвеним организацијама;

 сарађивањем са сродним удружењима у Босни и Херцеговини, Србији и другим земљама;

 прикупљањем литературе из математике и рачунарства и њихових примјена.

У циљу остваривања заједничких потреба и интереса, у Друштву се доносе програми и планови рада, помаже и подстиче стваралаштво.

Друштво за своје чланове издаје периодичне и појединачне часописе и публикације из области математике и рачунарства.

Друштво се може удруживати у друге облике удруживања, савезе и сл., ради остваривања заједничких циљева.

Друштво може бити члан сродне међународне организације или удружења, ако се то не противи интересима Републике Српске и Босне и Херцеговине, а у складу са договорима о координацији међународне сарадње организација и удружења у Републици Српској.

Home | RSS Feed Powered by Joomla | Forex Trading Template by mcF | CSS | XHTML

Top